– Hoogbegaafdheid

In de praktijk is het mogelijk om kinderen tussen de 5 en 11 jaar (vanaf 11 jaar is er geen normering voor dit onderzoek) te laten onderzoeken op hun cognitieve vermogens. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de KIQT+ (spreek uit: Kikt-plus). Een intelligentieonderzoek met de KIQT+ met een intake van 1 uur, afname KIQT+ en rapportage bedraagt: 550 euro.

Tevens kan worden gekeken naar de zijnskenmerken en prikkelgevoeligheid. Hieronder vallen het onderzoek, de rapportage en een bespreking van de uitslag (duur: 1 uur). Kosten van het begaafdheidsonderzoek: 950 euro.

KIQT+ (Intelligentieonderzoek)

De KIQT+ bestaat uit drie verschillende onderdelen waarvan aangetoond is dat deze een grote samenhang met de algemene intelligentie hebben. De test is ontwikkeld door ervaringsdeskundigen die een intelligentietest wilden ontwikkelen voor begaafde en hoogbegaafde kinderen in de basisschoolleeftijd. Kinderen die een waarschijnlijke score hebben tussen de 105 en 170 (105 wordt soms gezien als de ondergrens voor kinderen die naar de havo gaan). Kinderen op de basisschool die hoogbegaafd zijn lopen soms vast in het onderwijs en dreigen uit te vallen of heel ongelukkig te worden. Door op tijd vast te kunnen stellen dat een kind begaafd of hoogbegaafd is, willen we proberen ook voor deze groep kinderen het onderwijs aantrekkelijk te houden. Deze groep zou de mogelijkheid moeten krijgen zich tot het maximale potentieel te kunnen ontwikkelen.

KIQT+: geen tijdsdruk en geen gedwongen afbreking bij vooraf bepaald aantal fouten. Kinderen die ‘te moeilijk’ denken kunnen laten zien wat zij kunnen. Foutanalyse gebaseerd op IRT (Item Response Theorie); dit houdt in: meer informatie over wat voor soort fouten gemaakt worden en wat hier mogelijk aan ten grondslag kan liggen. Begaafde kinderen passen zich soms aan tijdens de afname van reguliere intelligentietesten waardoor zij niet laten zien wat zij kunnen. Ook wanneer kinderen wat drukker gedrag laten zien of in de weerstand gaan, is het vaak mogelijk informatie te verzamelen met de KIQT+.

De KIQT+ is geschikt voor kinderen die twee- of meertalig worden opgevoed en wordt weinig beïnvloed door de achtergrond van een kind. De test wordt minder beïnvloed door aangeleerde kennis, opvoeding, achtergrond of vaardigheden en meet meer de algemene intelligentie die nodig is om tot leren te kunnen komen.

De test is beter geschikt voor kinderen met dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, faalangst, perfectionisme, ASS of moeite met tijdsdruk.

Begaafdheidsonderzoek

Naast het cognitieve deel wordt gekeken naar de zijnskenmerken die bij begaafdheid horen. Kinderen die begaafd zijn leren niet alleen anders maar beschikken ook over bepaalde kenmerken. Hierdoor reageren zij soms anders dan leeftijdsgenoten en zij voelen zich hierdoor ook vaak anders. De zijnskenmerken die op dit moment worden onderscheiden zijn:

 • Hooggevoelig
 • Autonomie
 • Kritisch
 • Perfectionistisch
 • Rechtvaardig

De zijnskenmerken worden onderzocht aan de hand van vragenlijsten en door in gesprek te gaan met het kind en met de ouders.

Bij prikkelgevoeligheid komen verschillende kanten van gevoeligheid naar voren: de sensorische gevoeligheid en de emotionele gevoeligheid. Sensorische of zintuiglijke gevoeligheid leidt soms tot verkeerde diagnoses zoals ASS of AD(H)D. Emotionele gevoeligheid kan leiden tot het verkeerd interpreteren van sociaal gedrag richten andere kinderen of volwassenen.

 • Zintuiglijk
  • Tactiel
  • Gehoor
  • Zicht
  • Reuk
  • Smaak
 • Psychomotorisch
 • Intellectueel
 • Verbeeldend
 • Emotioneel

Er kan worden gekeken naar faalangst en waar dit mogelijk door beïnvloedt wordt, maar ook naar de houding van een kind ten opzichte van andere kinderen cq volwassenen. Dit wordt in een gesprek met het kind en vervolgens met ouders nabesproken; een nabespreking is nodig om te achterhalen of alle vragen correct zijn geïnterpreteerd en voldoende zijn beantwoord. Kinderen en ouders kunnen hun antwoorden toelichten zodat de juiste informatie wordt verkregen.

Het begaafdheidsonderzoek wordt vastgelegd in een verslag van het onderzoek aangevuld met adviezen om thuis en op school te gebruiken. Deze worden ook mondeling toegelicht. Het is voor begaafde kinderen belangrijk om hun cognitieve capaciteiten en zijnskenmerken serieus te nemen zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot stabiele kinderen met een goed welbevinden.